Thỏa Thuận Sử Dụng _ Điện Lạnh Quý Toàn

Thỏa Thuận Sử Dụng _ Điện Lạnh Quý Toàn
Ngày đăng: 10/04/2020 07:54 AM

Thỏa Thuận Sử Dụng _ Điện Lạnh Quý Toàn

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Trang web này được điều hành bởi Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Quý Toàn. Xin vui

lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web

này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng

trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều

khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu

đối với người sử dụng.

Những thông tin trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi

toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần

phải thông báo trước.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ

những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi

sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn

và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam. NGHĨA VỤ CỦA

NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB.

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện

theo tên và tài khoản của bạn.

2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác

là hoàn toàn chính xác.

4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm,

chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích

nào khác thông qua trang web này.

6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp

phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ

trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và

mang tính phi thương mại.

NHỮNG THAY ĐỔI

Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Quý Toàn có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của

trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin

hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

VỀ Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Quý Toàn

Địa chỉ: 151/3B,Kp. Đông An,Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tel : 0274.3628899 hoặc 0908.945.236.

0908945236

0
Zalo
Hotline